Mt4rex

Terms and Conditions

Vui lòng đọc kỹ và chấp nhận những Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

1. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng thừa nhận rằng các Điều khoản và Điều kiện này cùng với Hợp đồng và các Phụ lục Hợp đồng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng. Trách nhiệm của Khách hàng là xác minh rằng tất cả các Giao dịch và Dịch vụ mà họ nhận được đều không mâu thuẫn với bất kỳ luật hiện hành nào và thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng trang web Giao dịch. Khách hàng chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả Giao dịch trong Tài khoản của mình, bao gồm tất cả các giao dịch Thẻ hoặc các giao dịch gửi tiền và rút tiền khác (như đã nêu bên dưới). Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật Tên người dùng và Mật khẩu cho tài khoản của mình. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thiệt hại gây ra do bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của Khách hàng gây ra việc sử dụng tài khoản của mình không phù hợp hoặc không thường xuyên.

Khách hàng tuyên bố rõ ràng và đồng ý rằng Khách hàng chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất kỳ quyết định nào được thực hiện và/ hoặc được thực hiện bởi Khách hàng dựa trên nội dung của Trang web giao dịch và không có khiếu nại và/ hoặc bất kỳ loại nào phát sinh có hiệu lực đối với Công ty và/ hoặc giám đốc và/ hoặc nhân viên và/ hoặc chức năng và/ hoặc đại lý của Công ty (Công ty và/ hoặc Đại lý của Công ty). Công ty và/ hoặc Đại lý của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất lợi nhuận và/ hoặc có liên quan đến Trang web giao dịch, Giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng, Dịch vụ và Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm thiệt hại đặc biệt và/ hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc các thiệt hại về môi trường gây ra, trừ trường hợp các hành vi nguy hiểm do Công ty gây ra.
Nếu Khách Hàng không thông báo về việc sử dụng cùng một IP cho nhiều tài khoản, nền tảng có quyền chi trả tối đa 100% lợi nhuận từ tổng đầu tư của Khách Hàng. Tài khoản này sau đó sẽ bị khóa vĩnh viễn với số dư bằng 0.

Không giới hạn ở trên và chỉ trong trường hợp tòa án hoặc tổ chức pháp lý có thẩm quyền khác giải quyết rằng Công ty và/ hoặc Đại lý của Công ty chịu trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc bên thứ ba, trách nhiệm của Công ty, trong mọi trường hợp sẽ bị giới hạn đối với số tiền gửi và/ hoặc chuyển bởi Khách hàng vào Tài khoản liên quan đến Giao dịch gây ra trách nhiệm pháp lý của Công ty và/ hoặc Đại lý của Công ty (nếu điều đó xảy ra). Không có tài khoản nào được chấp thuận mà không hoàn thành các quy trình tuân thủ nói trên.

2. TUYÊN BỐ RỦI RO
Khách hàng thừa nhận rằng đã đọc, hiểu và chấp nhận thông tin “Tuyên bố Rủi ro” của Công ty được tìm thấy trên trang web của Công ty.

3. THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu (hoặc cho bên thứ ba) do phụ thuộc vào thông tin tài chính không chính xác hoặc sai lệch trên trang web giao dịch.
Khách hàng nên xác minh tính chính xác và độ tin cậy của thông tin trên trang web giao dịch và sự phù hợp của nó so với các nguồn thông tin đáng tin cậy khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào được cho là do thông tin được cung cấp trên trang web giao dịch hoặc do nguồn thông tin được sử dụng bởi trang web giao dịch.
Khách hàng chấp thuận và chấp nhận rằng bất kỳ thông tin miệng nào được cung cấp cho bên này đối với Tài khoản của bên này có thể là một phần và chưa được xác minh. Khách hàng chấp nhận rủi ro và trách nhiệm duy nhất đối với bất kỳ sự phụ thuộc nào vào thông tin nói trên. Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về giá cả hoặc thông tin khác được cung cấp bởi nó thông qua phần mềm giao dịch hoặc bất kỳ hình thức nào khác là chính xác hoặc nó phản ánh các điều kiện thị trường hiện tại.

4. HỦY BỎ GIAO DỊCH
Giao dịch trên trang web giao dịch hoặc một phần trên một hoặc nhiều công cụ có thể bị hủy mà không có thông báo trước. Khách hàng sẽ không có yêu cầu bồi thường hoặc quyền bồi thường thiệt hại bị cáo buộc gây ra bởi hủy giao dịch, cho dù giao dịch đã kết thúc hay giao dịch mà Khách hàng có thể cho thấy khách hàng được cho là có ý định thực hiện.

5. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Công ty không đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn, an toàn và không có lỗi và miễn trừ truy cập trái phép vào máy chủ của các trang web giao dịch cũng như sự gián đoạn gây ra do hư hỏng, trục trặc hoặc thất bại trong phần cứng, phần mềm, thông tin liên lạc và hệ thống trong máy tính của Khách hàng và các nhà cung cấp của Công ty.
Việc cung cấp dịch vụ của Công ty phụ thuộc vào các bên thứ ba và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại và/ hoặc tổn thất và/ hoặc chi phí nào gây ra cho Khách hàng và/ hoặc bên thứ ba là kết quả của và/ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào nêu trên.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do Khách hàng gây ra, bao gồm bất khả kháng hoặc bất kỳ sự kiện nào mà Công ty không kiểm soát được và điều này đã ảnh hưởng đến khả năng truy cập trang web giao dịch.
Trong mọi trường hợp, Công ty hoặc Đại lý của Công ty không chịu trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào, ngay cả khi Công ty hoặc Đại lý của Công ty đã được thông báo về khả năng thiệt hại nêu trên.

6. ĐẶC QUYỀN CỦA CÔNG TY VỀ TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng đồng ý rằng Công ty có thể, bất kỳ lúc nào và không có thông báo trước cho Khách hàng chấm dứt, hủy và/ hoặc đóng tất cả hoặc một phần Giao dịch của Khách hàng, cầm cố, chuyển nhượng hoặc bán số dư và/ hoặc chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng và thực hiện bất kỳ hành động nào mà Công ty theo quyết định riêng của mình, thấy phù hợp để khắc phục vi phạm nếu xảy ra bất kỳ điều nào sau đây:
Nếu khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản và điều kiện và/ hoặc Thỏa thuận;
Nếu khách hàng bị phá sản hoặc giải thể hoặc trong quy trình phá sản, tổ chức lại, giải thể hoặc bất kỳ quy trình tương đương nào;
Khách hàng xác nhận và chấp nhận rằng Công ty có thể áp đặt các hạn chế đối với Tài khoản nếu pháp luật yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn, lệnh tòa, cơ quan thuế, cơ quan quản lý và bất kỳ yêu cầu chính quyền nào khác. Khách hàng đồng ý rằng Công ty có thể được yêu cầu trả lại hoặc chặn tiền hiện có trong Tài khoản của Khách hàng để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan nêu trên. Nếu được đề cập ở trên, Khách hàng sẽ không có quyền, yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu từ Công ty về các khoản lỗ gây ra cho tài khoản của mình do bất kỳ hành động nào và cam kết bồi thường cho Công ty về bất kỳ thiệt hại nào do hành động nêu trên của Công ty.
Công ty không thể chấp nhận yêu cầu sửa đổi hoặc hủy Giao dịch nhận được từ Khách hàng.
Công ty chịu trách nhiệm phê duyệt việc thực hiện một giao dịch cụ thể và Khách hàng sẽ chỉ đảm bảo rằng một Giao dịch cụ thể đã được thực hiện sau khi nhận được báo cáo chính thức của công ty. Hơn nữa, Khách hàng tự chịu trách nhiệm xác minh trạng thái của các giao dịch đang chờ xử lý trước khi thực hiện các giao dịch khác.
Khách hàng có trách nhiệm xem xét các xác nhận giao dịch và báo cáo thông qua tài khoản giao dịch của mình hoặc gửi qua email hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, ngay lập tức sau khi nhận được. Trừ khi Khách hàng phản đối lại trong vòng ba (3) ngày làm việc, Công ty sẽ xem xét về tính chính xác của các báo cáo. Công ty có quyền xác định tính hợp lệ của bất kỳ phản đối nào như vậy nếu nó xảy ra.

7. GỬI TIỀN VÀ RÚT TIỀN.

Luật và quy định chống rửa tiền, yêu cầu Khách hàng khi thực hiện một khoản tiền gửi chuyển khoản ngân hàng để sử dụng một tài khoản ngân hàng được đăng ký trên tên của Khách hàng và nằm ở quốc gia cư trú của mình. Khách hàng phải gửi xác nhận chính thức về việc chuyển tiền (tức là phiếu chuyển tiền) và xác nhận rằng lệnh gửi tiền được thực hiện theo các yêu cầu của Công ty. Việc không có xác nhận hoặc không tương thích giữa tài khoản và chi tiết của Khách hàng có thể dẫn đến việc chuyển
khoản vào tài khoản không đúng hoặc gây ra sự từ chối/ mất yêu cầu, khiến Công ty thu hồi số tiền gửi vào ngân hàng chuyển khoản và cuối cùng có thể dẫn đến việc hủy lệnh gửi tiền. Bất kỳ việc rút tiền nào được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, sẽ chỉ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà tiền gửi có nguồn gốc. b. Khách hàng Mt4rex có thể rút tiền và lợi ích của họ bất cứ khi nào họ cần. Để yêu cầu rút tiền một phần hoặc hoàn toàn từ tài khoản của bạn, hãy nhấp vào “Yêu cầu rút tiền” trong tài khoản của bạn. Vui lòng xem xét khi chúng tôi mất tối đa 24 giờ để xử lý yêu cầu rút tiền của bạn. Rút tiền tương ứng sẽ mất tối đa 2-5 ngày làm việc để đến thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn. Số tiền rút tối thiểu bằng thẻ tín dụng là 200 USD / EUR và đối với chuyển khoản ngân hàng tối thiểu là 500 USD / EUR (tùy theo loại tiền tệ của tài khoản). Vui lòng liên hệ với chuyên viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Theo các quy tắc và quy định chống rửa tiền được chấp nhận chung, việc rút tiền chỉ được thực hiện thông qua cùng một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ mà bạn đã sử dụng để gửi tiền. Hơn nữa, khi nói đến rút tiền, Khách hàng có thể được yêu cầu trình bày thêm thông tin và tài liệu.
Công ty sẽ thanh toán cho Khách hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản thẻ tín dụng đã được sử dụng khi khoản tiền gửi được thực hiện, theo lệnh rút tiền của Khách hàng. Công ty sẽ cố gắng thanh toán cho Khách
hàng theo ý đã chọn của Khách hàng. Không ảnh hưởng đến những điều nêu trên, Công ty có quyền thanh toán cho Khách hàng bằng các phương tiện khác nhau theo loại thẻ tín dụng của Khách hàng và/ hoặc các quy định nội bộ của Công ty. Việc rút tiền bằng thẻ tín dụng được thực hiện vào các thời điểm và theo quy trình của Công ty Thẻ tín dụng.
Khi yêu cầu rút tiền đang chờ xử lý (không có xác nhận đã được Công ty cung cấp cho Khách hàng), Khách hàng có thể yêu cầu ngừng quá trình rút tiền, theo hướng dẫn, để nguyên số dư tài khoản của mình. Sau khi thực hiện, quá trình rút tiền sẽ ngay lập tức làm cho tiền của khách hàng có sẵn trong tài khoản giao dịch của khách hàng. Khách hàng chấp nhận và xác nhận rằng sau khi hoàn thành yêu cầu rút tiền, khách hàng sẽ không còn được phép yêu cầu hủy rút tiền nữa.
Theo khoản 7.4, nếu Khách hàng yêu cầu thực hiện nhiều lần rút tiền và sau đó được yêu cầu thực hiện nhiều lần rút tiền, trước tiên khách hàng có thể hủy yêu cầu rút tiền cũ và một khi đã dừng lại, Khách hàng có thể tiếp tục với các yêu cầu còn lại.
Khách hàng yêu cầu rút tiền từ tài khoản của mình, mà vẫn còn không đủ năm ngày sau khi yêu cầu, Công ty sẽ phải hoàn trả số tiền rút về tài khoản của Khách hàng.
Khi bạn mở một tài khoản với Công ty, thanh toán sẽ được ghi nợ ngay từ thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn không hài lòng với nền tảng giao dịch của Công ty vì bất kỳ lý do nào, bạn có quyền yêu cầu hoàn lại số dư còn lại của mình. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã nhận được ghi có giao dịch, bạn sẽ phải tuân theo ghi có giao dịch T & C. Nếu bạn quyết định đăng ký hoàn tiền cho giao dịch mua của mình, tất cả thông tin đăng nhập và tư cách thành viên sẽ bị hủy kích hoạt. Việc đơn đăng ký của bạn có được chấp thuận hay từ chối sẽ do Công ty quyết định. Vui lòng đợi tối đa 48 giờ để nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tiếp cận yêu cầu của bạn. Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận yêu cầu của bạn hoặc yêu cầu thêm thông tin nếu cần. Tất cả tiền hoàn lại sẽ được phát hành theo hình thức thanh toán mà chúng được thực hiện.
Theo chính sách Chống rửa tiền của chúng tôi (chống rửa tiền), mọi khách hàng đều có nghĩa vụ phải đầu tư vào khoản tiền ký quỹ, ít nhất một lần trước khi đủ điều kiện rút tiền. Ví dụ nếu khách hàng có 1.000 số dư và hoạt động trên tỷ số vay vốn 1: 100, khách hàng sẽ phải tạo ra doanh thu 1.000 * 100 = 100.000 hoặc 1 lot trước khi có thể rút tiền. nếu tỷ số vay vốn là 1: 500 thì doanh thu sẽ là 1.000 * 500 = 500.000 hoặc 5 lô. Khi doanh thu được đáp ứng, khách hàng có quyền yêu cầu rút toàn bộ số tiền ký quỹ, trừ đi bất kỳ khoản Tín dụng thương mại nào nhận được từ công ty, trừ đi mọi khoản Tín dụng thương mại nhận được từ công ty.Qui Định – Qui Trình – Phí Nạp Rút Tiền
1. Lệnh Rút tiền sẽ được xử lý trong thời gian sau: từ 9:00am – 16:00pm các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Thứ Sáu
Lưu ý:
Lệnh Rút tiền nếu thực hiện sau 16:00pm thì tiền sẽ về tài khoản của quý khách vào ngày hôm sau.
Đối với những lệnh được thực hiện vào tối thứ 6 thì sẽ xử lý chậm hơn so với các ngày trong tuần, thông thường được thực hiện vào đầu tuần tiếp theo.
2. Tài khoản Rút tiền phải cung cấp đủ các thông tin cần thiết để xác thực tài khoản, và số tài khoản rút về phải cùng tên với tên trên tài khoản MT4 ( để đảm bảo xác thực đúng khách hàng giao dịch)
3. Lệnh rút tiền phải đạt đủ các điều kiện sau để không phát sinh lỗi trong quá trình rút tiền
Số tiền rút phải đảm bảo an toàn cho tài khoản giao dịch ( số dư ký quỹ đều ở mức an toàn)
Số tiền rút về tài khoản sẽ là VND
Trường hợp khách rút toàn bộ số tiền, bắt buộc phải đóng hết tất cả các lệnh đang treo.
4. Nếu các tài khoản vi phạm Điều kiện & Điều khoản của sàn thì buộc phải đóng hết các lệnh và rút tiền.
5. Khi khách hàng quyết định rút toàn bộ số vốn, sàn sẽ thu hồi lại bonus (tiền thưởng) đã hỗ trợ ban đầu.
6. Phí Nạp – Rút tiền:
Để chống rửa tiền, tất cả các giao dịch đều có phí nạp rút. Tuy nhiên, sàn đã hỗ trợ khách hàng khoản phí Nạp – Rút này.
Đối với một số trường hợp, khi khách hàng ký quỹ vào rồi rút ra ngay; hoặc khách hàng tham gia giao dịch chưa đủ thời gian cũng như số lot quy định thì khi thực hiện Rút tiền, khách hàng sẽ bị trừ phí rút tiền là 4%.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc với chuyên viên hỗ trợ, hoặc gửi e-mail cho bộ phận hỗ trợ qua địa chỉ sau: [email protected]8. BẢN QUYỀN

Quyền tác giả và sở hữu trí tuệ (IP) trên trang web và dịch vụ giao dịch là tài sản của Công ty hoặc của bên thứ ba đã cho phép Công ty sử dụng IP đó trên Trang web và Dịch vụ giao dịch. Không được phép sao chép, phân phối, tạo bản sao, trình bày trước công chúng hoặc cung cấp tài liệu có bản quyền, toàn bộ hoặc một phần cho các bên thứ ba. Không được thay đổi, quảng cáo, phát sóng, chuyển nhượng, bán, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ mục đích thương mại nào của tài liệu có bản quyền, toàn bộ hoặc một phần, ngoại trừ được sự cho phép trước đó của Công ty. Trừ khi có quy định rõ ràng, bất kỳ tài liệu và/ hoặc thông điệp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, ý tưởng, kiến thức, kỹ thuật, kế hoạch tiếp thị, thông tin, câu hỏi, câu trả lời, đề xuất, email và nhận xét ( “Thông tin”) được gửi đến Công ty sẽ không được coi là quyền riêng tư hoặc độc quyền của Khách hàng. Đồng ý với Điều khoản sử dụng sẽ được coi là ủy quyền cho Công ty sử dụng toàn bộ Thông tin của Khách hàng (không bao gồm Thông tin của Khách hàng được chỉ định để nhận dạng cá nhân), theo quyết định tuyệt đối của Công ty mà không yêu cầu bất kỳ sự cho phép bổ sung nào từ Khách hàng và/ hoặc thanh toán bất kỳ khoản bồi thường nào do việc sử dụng đó.
Khách hàng cam kết rằng mọi thông báo, tin nhắn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác do Khách hàng cung cấp sẽ phù hợp và sẽ không gây hại người khác bao gồm quyền sở hữu của họ. Khách hàng sẽ không tải lên hoặc gửi bất kỳ hành vi bất hợp pháp và/ hoặc có hại và/ hoặc gây phiền toái cho các tài liệu Khách hàng khác và tuyệt đối không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại Công ty.

9. NỘI DUNG VÀ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web giao dịch có thể bao gồm thông tin chung, tin tức, nhận xét, báo giá và các thông tin khác có liên quan đến thị trường tài chính. Một số thông tin được cung cấp cho trang web giao dịch của các công ty không liên kết (“Nội dung không liên kết”).
b. Công ty không chuẩn bị, chỉnh sửa hoặc quảng bá Nội dung không liên kết. Công ty không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của Nội dung không liên kết và không chịu trách nhiệm về nội dung đó.

10. BỒI THƯỜNG
Khách hàng sẽ bồi thường cho Công ty và các đại lý, nhân viên, giám đốc, người thừa kế và người được giao (”Người được bồi thường”) chống lại bất kỳ và tất cả các khoản nợ, tổn thất, thiệt hại, chi phí và khoản phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do Người bồi thường phát sinh và phát sinh từ việc Khách hàng không tuân thủ đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này và/ hoặc không cần thực hiện các nghĩa vụ đó của Công ty.

11. TOÀN BỘ THỎA THUẬN VÀ SỬA ĐỔI

Thỏa thuận này, bao gồm tất cả các Phụ lục, cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa các bên theo đây và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó giữa các bên, nếu có, liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này.
Công ty có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng tùy từng thời điểm. Khách hàng chịu trách nhiệm kiểm tra xem Điều khoản sử dụng đã được sửa đổi hay không. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên trang web giao dịch.

12. CHUYỂN NHƯỢNG

Theo luật hiện hành, Công ty có quyền chuyển nhượng quyền và/ hoặc trách nhiệm pháp lý của mình theo Điều khoản sử dụng bằng thông báo cho Khách hàng. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng quyền và/ hoặc các khoản nợ của mình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

13. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT


Thời hạn của Hợp đồng sẽ không giới hạn, tuy nhiên Công ty sẽ được phép chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Khách hàng (“Chấm dứt”). Để khách hàng rút số dư còn lại và đóng tài khoản, tất cả các giao dịch đang hoạt động phải được đóng và chỉ mở yêu cầu Rút tiền sau khi tất cả các giao dịch đã được đóng. Khi chấm dứt, Khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch mới.
Sàn giữ quyền chi trả tối đa 100% lợi nhuận từ tổng số tiền đầu tư của khách hàng cho bất kỳ khách hàng nào đạt được lợi nhuận 100% trong ít hơn 30 ngày. Sau khi tài khoản được reset về 0 bởi công ty khi tài khoản bị âm vốn, Thời hạn 30 ngày được tính kế từ ngày nạp đầu tiên sau khi được reset.


14. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng hoặc việc thực hiện của nó đối với bất kỳ người nào hoặc trong bất kỳ trường hợp nào không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì phần còn lại của Điều khoản sử dụng và việc thực thi nó sẽ không bị ảnh hưởng và được thi hành theo bất kỳ cách nào được pháp luật cho phép.

15. ĐIỀU CHỈNH GIÁ CỦA MỘT TÙY CHỌN LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU.

Nếu trong thời hạn giữa giao dịch mua và hết hạn tùy chọn, liên quan đến chứng khoán là tài sản cơ sở, cổ phiếu được tách hoặc phân tách ngược, thì giá tùy chọn sẽ được điều chỉnh theo các điều chỉnh đối với giá cổ phiếu trong thị trường mà nó được giao dịch do sự chia tách hoặc phân chia ngược trên.

16. TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ CHUYỂN THÔNG BÁO; TÀI LIỆU QUẢNG CÁO

Các báo cáo và bất kỳ Thông báo nào dưới đây có thể được gửi cho Khách hàng theo địa chỉ do Khách hàng chỉ định, hoặc địa chỉ khác được Khách hàng thông báo bằng văn bản cho Công ty theo thời gian. Tất cả các thông tin liên lạc gửi đến Khách hàng sẽ được coi là giao, tại thời điểm giao hàng nếu được gửi qua email, fax, giao hàng tận tay hoặc thông báo qua Internet
Nền tảng giao dịch hoặc trong vòng 2 (hai) ngày làm việc nếu được gửi bằng chuyển phát nhanh. Trao đổi thông tin của Khách hàng sẽ được coi là chỉ được giao khi thực tế Công ty đã nhận được. Chi tiết của khách hàng được cung cấp hoặc sẽ được Khách hàng cung cấp trong hoạt động của mình trên trang web giao dịch có thể được Công ty sử dụng để gửi nội dung quảng cáo và tài liệu quảng cáo của Công ty cho Khách hàng, trừ khi Khách hàng chọn bỏ chọn hộp chấp thuận có liên quan đó. Việc xóa bỏ này có thể được thực hiện khi (i) mở một tài khoản hoặc khi nhận được nội dung quảng cáo đó hoặc bằng cách đăng nhập và truy cập vào Hộp/ Email cá nhân. Khách hàng cũng có thể gửi cho Công ty, bất kỳ lúc nào, email đến [email protected] yêu cầu Công ty ngừng gửi nội dung email đó. Việc loại bỏ nhãn hiệu và/ hoặc biên nhận qua email nêu trên sẽ buộc Công ty ngừng gửi nội dung quảng cáo cho Khách hàng trong vòng năm ngày làm việc.

17. TRANH CHẤP VÀ KHIẾU NẠI

Các bên sẽ nỗ lực trong việc thương thảo giải quyết cho bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa họ phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Nếu các bên không đồng ý với các điều khoản giải quyết, hai bên có thể gửi tranh chấp cho các thủ tục trọng tài bí mật của trọng tài viên theo Quy tắc ADR của ICC, quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc hai bên. Các quy trình tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, tại Luân Đôn, Vương quốc Anh hoặc một nơi khác theo thỏa thuận của các Bên. Nếu không vi phạm các điều khoản trên, điều khoản này quy định rõ ràng quyền tài phán đối với quy trình trọng tài nói trên, và không Bên nào có quyền đệ trình bất kỳ tranh chấp nào đối với các tòa án nơi bên đó vi phạm quy trình trọng tài nói trên.
Khi đăng ký, bạn sẽ phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cụ thể. Bạn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin đăng nhập và mật khẩu của tài khoản của bạn với Mt4rex. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào dẫn đến việc sử dụng tài khoản của bạn không đúng hoặc bất hợp pháp. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân trong quá trình đăng ký và bạn cũng đồng ý không mạo danh người khác hoặc tổ chức khác và không che giấu danh tính của bạn với Mt4rex vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn đăng ký là một thực thể thương mại, bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền bắt buộc để ràng buộc thực thể đó với Thỏa thuận này. Mt4rex xử lý cẩn thận thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi theo tiết lộ thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký và chính sách bảo mật. Ngoài ra, lưu ý rằng Mt4rex duy trì các quy trình hiệu quả và minh bạch để xử lý khiếu nại nhanh chóng hợp lý cho các khách hàng bán lẻ hiện tại và tiềm năng và chúng tôi lưu giữ hồ sơ khiếu nại và biện pháp để giải quyết khiếu nại. Mục đích của quy trình này là để đảm bảo giải quyết công bằng và nhất quán đối với các khiếu nại của khách hàng trong nỗ lực cung cấp mức dịch vụ khách hàng cao nhất.

18. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI

Tín dụng thương mại sẽ cung cấp thêm tiền có thể được giao dịch trên tài khoản.
Mỗi khuyến mãi Tín dụng thương mại riêng biệt phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện nhất định do Công ty xác định, theo quyết định riêng của Công ty. Khách hàng không bao giờ chịu bất kỳ nghĩa vụ nào để chấp nhận Tín dụng thương mại.
Khách hàng không nên chấp nhận Tín dụng thương mại trừ khi trước đó đã đọc và hiểu rằng tất cả Tín dụng thương mại phải tuân thủ các điều kiện sau:
Tín dụng thương mại có thể được phát hành cho số dư tài khoản của Khách hàng chỉ với số tiền còn lại và chỉ sau khi toàn bộ yêu cầu về Khối lượng giao dịch đã được đáp ứng. Yêu cầu khối lượng giao dịch là 1 lot cho mỗi 25 $ Tín dụng thương mại đưa ra (vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện của từng khuyến mại cụ thể).
Khi được ghi có vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, Tín dụng thương mại vẫn được liên kết với cùng một tài khoản này và không thể rút một phần hoặc toàn bộ trừ khi yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu được đáp ứng toàn bộ.
Tín dụng thương mại không được chuyển nhượng. Điều này có nghĩa là Tín dụng thương mại được cung cấp trên một tài khoản không thể chuyển sang một tài khoản khác.
Nếu một Công ty nghi ngờ hoặc có bất kỳ lý do nào tin rằng Khách hàng đã cố gắng thực hiện hoạt động gian lận để yêu cầu Tín dụng thương mại hoặc bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác, Công ty có quyền
1. hủy tín dụng thương mại hoặc khuyến mại đã được cung cấp
2. chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào các dịch vụ do Công ty cung cấp và/ hoặc chấm dứt hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng về cung cấp dịch vụ và nếu Công ty cho là cần thiết, khởi kiện mọi quy trình pháp lý để thu thập bất kỳ khoản thanh toán nào của Khách hàng, và theo quyết định riêng của bên này.

19. GIẢI NGHĨA

Tất cả các điều khoản được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện cũng như toàn bộ Thỏa thuận, không được định nghĩa ở đây sẽ có ý nghĩa được đưa ra cho chúng trong Bảng thuật ngữ. Bất kỳ điều khoản nào khác không được định nghĩa trong tài liệu này sẽ mang ý nghĩa được đưa ra cho chúng một cách thông thường trên trang giao dịch. Để tránh nghi ngờ và trừ khi được lưu ý khác, các từ dạng số ít đưa ra trong Điều khoản và Điều kiện sẽ đề cập đến số nhiều và ngược lại; các từ trong giới tính nam sẽ bao gồm giới tính nữ và ngược lại; các từ đề cập đến một người sẽ đề cập đến công ty và ngược lại. Các tiêu đề trong Điều khoản và Điều kiện sẽ không được sử dụng để giải thích các điều khoản mà chỉ được sử dụng nhằm mục đích thuận tiện.

20. BONUS

Mt4rex có toàn quyền sửa đổi / xóa bonus / tiền thưởng đã được trao cho khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.

22. SWAP & COMMISSIONS

Không tính phí Swap” hoặc “Không phí hoa hồng” là ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các khách hàng của Mt4rex. Mt4rex có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi này trên các nhóm tài khoản đang được hưởng chương trình Không tính phí Swap, Không phí Hoa hồng. Nếu khách hàng vi phạm điều khoản và điều kiện khi tham gia đầu tư hoặc rút toàn bộ số tiền đầu tư trên sàn Mt4rex sẽ phải trả toàn bộ số phí swap / hoa hồng tính từ thời điểm bắt đầu tham gia đầu tư.

22. TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Tất cả các tài khoản giao dịch được kích hoạt mà Công ty nằm giữ không hoạt động ổn định trong 60 ngày, (2 tháng) sẽ bắt đầu được phân loại là tài khoản không hoạt động.
Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ Tài khoản không hoạt động nào, không có số dư/ vốn chủ sở hữu, sẽ được coi là Tài khoản không hoạt động. Để kích hoạt lại Tài khoản Không hoạt động, bạn phải liên hệ với Công ty. Tài khoản không hoạt động sau đó sẽ được kích hoạt lại, nếu được yêu cầu, cần phải cung cấp tài liệu nhận dạng khách hàng cập nhật cho Công ty. Công ty không có nghĩa vụ liên hệ với khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào liên quan đến tài khoản của họ không hoạt động. Khách hàng cần đọc những điều kiện này trước khi bắt đầu mối quan hệ kinh doanh với công ty.

23. Giao Dịch công bằng

Mt4rex sẽ xử phạt và thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết đối với các khách hàng sử dụng Rô bốt, EA, phần mềm trái phép hoặc bất kỳ loại lạm dụng / gian lận khác để giao dịch (ví dụ: Lướt sóng, Chốt lời, Chốt lỗ, Đặt lệnh chờ nhắm vào những lỗ hỏng GAP của thị trường)

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD và Forex là các hoạt động tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. Giao dịch CFD và Forex có rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư, công ty chúng tôi KHÔNG đảm bảo bất kỳ khoản LÃI hoặc LỖ nào. Các chỉ số của CFD và Forex trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai, công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng những phân tích và thông tin nhận được từ thị trường tài chính WallStreet và Châu Âu, tuy nhiên, quyết định thực hiện cuối cùng và kết quả thực tế dựa trên các giao dịch đang hoạt động là 100% trách nhiệm của khách hàng.

MT4rex có quyền sửa đổi và cập nhật các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách đều phù hợp và các cập nhật của công ty đều được công bố trên trang web chính thức của MT4rex. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của MT4rex, Khách hàng và Đối tác đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện hành được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được xem là đã hiểu rõ tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và các khoản phí giao dịch do MT4rex áp dụng.